Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením § 73 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov na webovej stránke: www.traktorysolis.sk. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom návštevníka. Je na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

Základné informácie
Názov spoločnosti: Alcor Motors s.r.o.

Adresa prevádzky: Malé Hoste 205, 956 37 Malé Hoste, Trenčiansky kraj, Slovenská Republika, IČO: 47360780, IČ DPH: SK2023832371
Kontakt: info@traktorysolis.sk , 0905 100 615

 
Účel spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom:
- Kontaktovania cez e-mailovú adresu, alebo telefónne číslo zadané cez kontaktný formulár
- Vypracovania cenovej ponuky na požadovaný tovar
- Zasielania špeciálnych ponúk, akcií, noviniek alebo upozornení

Rozsah spracovania osobných údajov
Spracovávame nasledovné osobné údaje, ktoré sú potrebné na účely spomenuté vyššie, a ktoré nám poskytujete:

- Meno
- Priezvisko
- E-mailová adresa
- Telefónne číslo
- Okres (na základe trvalého bydliska)
- IP adresa

Doba spracovania a uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje budú spracovávané, zhromažďované, archivované a bezpečne uložené najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, pre ktoré boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie alebo dokým nepožiadate o vymazanie vašich osobných údajov, na ktoré máte právo. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané.

Spôsob získavania, zaznamenania a zabezpečenia osobných údajov
Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás, napríklad vyplnením kontaktného formuláru alebo kontaktovaním nás za účelom cenovej ponuky. V takomto prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje žiadnu zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Prevádzkovateľ webovej stránky je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho osobných údajov. Pri zabezpečení vašich osobných údajov disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

Práva dotknutej osoby
Všeobecné európske nariadenie § 73 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov nariadenie o ochrane osobných údajov – „GDPR“ ustanovuje všeobecné podmienky výkonu vašich jednotlivých práv. To však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba máte:

Právo na prístup k údajom podľa článku 15 GDPR – Používateľ webovej stránky má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.
Právo na opravu údajov a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR – Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu.
Právo na vymazanie údajov („právo na zabudnutie“) podľa článku 17 GDPR – Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.
Právo na obmedzené spracovanie údajov podľa článku 18 GDPR – Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.
Právo na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 GDPR – Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. (napr. PDF, CSV) Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi. Pre získanie vašich osobných údajov kontaktujte správcu údajov webovej stránky.
Právo vzniesť námietku podľa článku 21 GDPR – Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.
Právo podať sťažnosť podľa článku 77 GDPR – Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.
 
Dozorný orgán:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk